Pronounce: fay-ven geh-rez-ghee-her
Pronouns: she/her